Board logo

標題: 大家打唔打招呼? [打印本頁]

作者: babyninja     時間: 2006-9-9 02:37 PM

大家響路上迎面見到兩個轆既朋友
會唔會揮揮手
或者點點頭?
作者: obegl1500se     時間: 2006-9-9 04:13 PM

有時都會架!
作者: babyninja     時間: 2006-9-10 12:16 AM

我覺得 10 個著左 10 個玩哈利既都唔同人打照呼
我估除非你又係哈利啦
作者: 街角旁的人     時間: 2006-9-10 09:01 PM

招呼打唔打唔,,唔喺問題,睇路就真喺問題   !!!!!!!!!
Copyright © 2003-2024 Uwants.com