Board logo

標題: [想識女生] 剛28歲想認識下女仔朋友 [打印本頁]

作者: 星刻    時間: 2019-3-21 04:32 PM     標題: 剛28歲想認識下女仔朋友

小弟叫阿威0.0剛剛17號28歲了,樣子正常,唔肥偏瘦,工作穩定返一至六逢紅放,平時放假會去下做gym,同朋友摸下杯底,飲少少酒咁,希望有緣可以認識到岩傾有話題既人吧,閒時吹下水,其他隨緣 Line/wst/wechat我都有,有興趣留低你既聯絡方法啦
Copyright © 2003-2019 Uwants.com